rotta

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for LOP DSS den 17. november 2017 på Peppes Pizza i Lillestrøm kl 1800.

Agenda:

1. Foreta åpning

2. Valg av ordstyrer og referent

3. Godkjenne innkalling

4. Godkjenne dagsorden

5. Innkomne forslag

  • Endring av LOP DSS lover mht innmelding av nye medlemmer

6. Fastsette godtgjørelse til styret

7. Fastsette kontingent

8. Vedta budsjett for kommende sesong

9. Velge følgende tillitsmenn/kvinner til styret bestående av:

  • formann
  • 2 styremedlemmer
  • materialforvalter
  • Valgkomite

 

Innkomne saker må styret i hende senest 2 uker før ekstraordinær generalforsamling.