Kategorier
Metallsilhuett

Innkalling til Årsmøte 2022 i LOP MS-gruppe

Innkalling til Årsmøte 2022 i LOP MS-gruppe

Torsdag 17. mars 2022 Kl. 18:00 på Korpåsen     N 59.97570 E 11.11325

 

Utdrag fra Klubblovnorm NMF

§ 9 (Årsmøte)

9.1        Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i januar/februar måned.

9.2        Årsmøte innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

9.3        Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

9.4        Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

9.5        På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest en uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste.

§ 10 (Ledelse av årsmøtet)

10.1      Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av laget.

§ 11 (Stemmegiving på årsmøtet)

11.1      Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

11.2      Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer en ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses ikke avgitt.

11.3      Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

11.4      Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.
Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 12 (Årsmøtes oppgaver)

12.1      Årsmøtet skal: (3.)

 1. Godkjenne årsmøtet og dagsorden.
 2. Velge møteleder og referent.
 3. Godkjenne de fremmøtte delegater.
 4. Behandle årsberetning.
 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne saker og forslag, og bestemme lagets organisasjon (jfr. § 15).
 7. Fastsette kontingent.
 8. Behandle budsjett.
 9. Premiere CUP-vinnere og dele ut andre hedersbevisninger.
 10. Velge:
 11. a) Leder og nestleder.
 12. b) Baneoppmann 1
 13. c) Materialforvalter (for 1 år)
 14. d) Representanter til NMFs generalforsamling og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet.
 15. e) Baneoppmenn fungerer som valgkomite.

 

Innkomne saker:

Sak 1                  Revidere metallsilhuettgruppens lov i henhold til NMFs norm av 2021.

 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

03.03.2022

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

10.03.2022

 

 

 

 

 

Årsberetning for Lillestrøm og Omegn Pistolklubb Metallsilhuettgruppe 2021

 

Styret i Lillestrøm og Omegn Pistolklubb Metallsilhuett har i 2021 bestått av:

 

Rannveig Th. Kildal                      Leder

Kurth-Selmer Paulsen                 Nestleder

Ikke valgt                        Materialforvalter

Svein Kolbeinsen Skogen            Baneoppmann

Nikolay Mustaparta                     Baneoppmann

 

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb Metallsilhuett hadde i 2021 122 medlemmer, som også var medlemmer i NMF.

 

LOP-MS arrangerte 1 stevner med til sammen 25 starter i 2021, NM Luftpistol med 25 starter.

 

Klubbens medlemmer har til sammen hatt 213 starter i approberte stevner i 2021.

Av 213 starter i approberte stevner har medlemmene blant annet sørget for deltakelse i:

Nordisk Mesterskap Pistol, Gideå. Norgesmesterskap Pistol, Meheia. Norgesmesterskap Rifle, Meheia og Norgesmesterskap Luftrifle, Løvenskioldbanen og Norgesmesterskap Luftpistol Skedsmohallen.

 

I 2021 har LOP medlemmer sikret seg totalt 1 NC gull, 3 NC sølv, 10 NC bronse, 29 NM gull, 15 NM sølv og 17 NM bronse fordelt på NM Pistol, NM Rifle, NM luftrifle og NM Luftpistol.

 

Medlemmer av Lillestrøm og Omegn Pistolklubb har i 2021 satt 6 Norske Rekorder.

 

Ved årets utgang har medlemmer av Lillestrøm og Omegn Pistolklubb 62 Norske Rekorder

fordelt på: Nikolay Mustaparta 53, Kurth-Selmer Paulsen 6, Cato Berntsen 3

 

Lillestrøm og Omegn Pistolklubb Metallsilhuettgruppe

 

Rannveig Th. Kildal

leder