Kategorier
Nyheter

Høringssvar til ny våpenlov

Styret i LOP har sendt inn høringssvar på forslag til ny våpenforskrift mv. – se vedlegg.

Utkast til ny våpenforskrift finner du her: https://www.regjeringen.no/contentassets/ea8e137522ec47aa80fe87877664c190/hoyringsnotat-om-ny-vapenforskrift.pdf

 

Etter hvert som høringsuttalelsene blir godkjent blir de publisert her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—forslag-til-ny-vapenforskrift-mv/id2692915/?expand=horingssvar

 

Mvh

Lasse Hansen

 

 

 

Fra: regjeringen.no – Justis- og beredskapsdepartementet <svarer-ikke@dss.dep.no>
Sendt: tirsdag 2. juni 2020 00.27
Til: lasse@mineyoursours.com
Emne: Kvittering på innsendt høringssvar på Lillestrøm og omegn pistolklubb

 

Kvittering på innsendt høringssvar på Høring – forslag til ny våpenforskrift mv.

 

Høringens saksnummer: 20/1240
Høring: Høring – forslag til ny våpenforskrift mv.
Levert: 02.06.2020 00:27:23
Svartype:
Jeg svarte som: Annen frivillig organisasjon
Avsender: Lillestrøm og omegn pistolklubb
Kontaktperson: Lasse Hansen
Kontakt e-post: lasse@mineyoursours.com

 

 

 

Høringssvar, ny våpenforskrift

1. Innledning

Lillestrøm og omegn pistolklubb (LOP) er en av Norges største pistolklubber med over 730 aktive medlemmer. Vi har 5 ulike undergrupper som er tilknyttet hver sin organisasjon:

1. Norsk skytterforbund

2. Scandinavian western shooters

3. Dynamisk sportsskyting Norge

4. Norsk svartkrutt union

5. Norges metallsilhuett forbund

Dette høringssvaret er utarbeidet av styret i LOP, som består av formenn i hver av våre 5 undergrupper og er dermed representativ for majoriteten av klubbens medlemmer.

2. Forslag til endringer og presiseringer

§ 1-1 Definisjonar:

«2. Pipe: sylindrisk metallstykke med eit gjennomgåande hol, som er kamra for bruk av ferdigladde patroner.»

LOP foreslår å stryke ordet «sylindrisk». Piper kan ha andre former, eksempelvis 8-kantet.

4. Sluttstykke: den delen av eit skytevåpen som fører patrona inn i kammeret. For revolverar, rifler, haglevåpen og kombinasjonsvåpen som brekkast for lading og tømming reknast rammestykket også som sluttstykke. For pistolar reknast glidestykket som sluttstykke.

LOP foreslår å definere sluttstykke som: Den delen av et skytevåpen som utgjør bakveggen av kammeret, når denne delen er frittstående fra rammen eller låsekassen.

En slik definisjon vil også dekke sluttstykker som ikke fører patron inn i kammeret, som fallblokker.

6. Vital våpendel: Sluttstykke, låskasse og pipe. For hagle- og kombinasjonsvåpen med to eller fleire piper og som spennast ved å brekke våpenet, reknast også forskjeftet som vital våpendel. For pistol reknast også rammestykket som vital våpendel. For revolver reknast også tønna som vital våpendel. For haglevåpen med utvending hane som ikkje kan brekkast, reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. For skytevåpen med flintlås reknast også flinten som vital våpendel. For skytevåpen med perkusjonslås reknast også nippelen som vital våpendel.

LOP foreslår at også rifler med utvendig hane som ikke kan brekkes får hane eller tennstift klassifisert som vital våpendel. Det er ingen grunn til å gjøre forskjell på hagler og rifler som samme konstruksjon.

Vi foreslår derfor at teksten skrives om slik:

6. Vital våpendel: Sluttstykke, låskasse og pipe. For våpen som har enkeltskuddsmekanisme og spennast ved å brekke våpenet, reknast også forskjeftet som vital våpendel. For pistol reknast også rammestykket som vital våpendel. For revolver reknast også tønna som vital våpendel. For våpen med utvendig hane reknast også hane eller tennstift som vital våpendel. For skytevåpen med flintlås reknast også flinten som vital våpendel. For skytevåpen med perkusjonslås reknast også nippelen som vital våpendel.

§ 1-2 Klassifisering av skytevåpen

4. Pistol: einhandsskytevåpen som er laga for å kunne skytast utan støtte mot skuldra og som ladast med å enten legge patroner direkte inn i våpenet sitt kammer, eller ved å bruke laust magasin.

LOP foreslår å fjerne ordet «laust» fra definisjonen, da det finnes pistoler med fast magasin.

§ 1-3 Skytevåpen sine funksjoneringsmåtar I denne forskrifta vert skytevåpen dela inn i følgjande funksjoneringsmåtar: 1. enkeltskot: skytevåpen utan magasin med eitt eller fleire løp, som ladast ved at patron leggast manuelt i våpenet sitt kammer, og der våpenet sin avfyringsmekanisme må spennast med ekstern kraft for kvar omlading.

LOP foreslår å fjerne siste delsetning «og der våpenet sin avfyringsmekanisme må spennast med ekstern kraft for kvar omlading.», siden det finnes enkeltskudds-rifler som spenner opp avfyringsmekanismen automatisk.

§ 2-2 Løyvepliktige endringar i skytevåpen

5. omgjering av eit skytevåpen til å kunne bruke våpenmagasin med magasinkapasitet på meir enn fem patroner for haglevåpen, 10 patroner for rifle eller 20 patroner for pistol,

LOP foreslår at punkt 5 utgår, eller at det gis unntak for konkurransehagler. I internasjonal western-skyting kan pumpe-hagler lades med over 5 skudd i konkurransen «Wild Bunch», Norske skyttere stiller derfor med et handicap siden vi har en begrensning på 5 skudd i magasin. Det er ikke større skadepotensiale i en hagle med 10 skudds magasin enn en rifle med 10 skudd magasin, så en likest mulig behandling av våpentypene er å foretrekke. Det finnes også hagler med riflet løp, eller rifler i choke, som gir en glidende overgang mellom definisjonen på hagle og rifle.

§ 2-3

8. svartkrutvåpen produsert før 1890,

LOP foreslår at dagens unntak for antikke våpen videreføres, da disse våpnene har begrenset skadepotensiale og ikke utgjør noen samfunnsrisiko.

§ 2-5 Krav til løyve for erverv av våpenmagasin med stor patronkapasitet

Den som vil erverve eller ha våpenmagasin til løyvepliktige skytevåpen med større patronkapasitet enn 10 for rifler eller fem for hagler, samt våpenmagasin med større patronkapasitet enn 20 for pistolar, må ha løyve etter våpenlova §§ 10, 12 eller § 13 og §§ 4-4 andre ledd, 4-12 andre ledd, 5-6, 5-8 eller § 5-9 i denne forskrifta.

LOP foreslår å likestille rifler og hagler til konkurranseskyting slik at maksimal patronkapasitet er 10 for begge våpentypene.

§ 2-7 Lengda på eit ervervsløyve Eit løyve til erverv av skytevåpen eller våpendelar gjeld for eitt år. Politiet kan forlenge ervervsløyvet for inntil eitt år av gangen

LOP foreslår at ervervsløyve gis en varighet på 5 år for å redusere byråkrati rundt forlengelse av løyve. Flere våpen er det lang leveringstid på, og politiets kapasitet til kontroll oppnås ved at ubrukt løyver kan inndras på lik linje med ervervede våpen.

§ 3-2 Rifler Politiet kan ikkje gje løyve for rifler med kortare totallengde enn 84 cm eller kortare pipelengde enn 40 centimeter

LOP foreslår at politiet kan gi løyve for rifler med totallengde på 60cm og pipelengde 30cm for bruk i DSSN skyteprogram

§ 3-3 Haglevåpen

Politiet kan ikkje gje løyve for haglevåpen med ein eller fleire av følgjande eigenskapar

3. haglevåpen med større magasinkapasitet enn fem patroner

4. haglevåpen med laust magasin, med unnatak for hagler med boltrepetermekanisme

LOP foreslår at punkt 3 utgår, eller at det gis unntak for konkurransehagler. I internasjonal western-skyting kan pumpe-hagler lades med over 5 skudd i konkurransen «Wild Bunch», Norske skyttere stiller derfor med et handicap siden vi har en begrensning på 5 skudd i magasin. Det er ikke større skadepotensiale i en hagle med 10 skudds magasin enn en rifle med 10 skudd magasin, så en likest mulig behandling av våpentypene er å foretrekke. Det finnes også hagler med riflet løp, eller rifler i choke, som gir en glidende overgang mellom definisjonen på hagle og rifle.

LOP ønsker at punkt 4 fjernes, med begrensning i magasinkapasitet så bør det ikke være relevant om magasiner er løstagbart eller fastmontert. For dynamisk hagle vil større magasinkapasitet og mulighet for løstagbart magasin gi norske skyttere like forhold som skyttere fra andre nasjoner

§ 3-6 Våpen som ikkje reknast som skytevåpen Det er ikkje tillate å erverve, ha, tilverke, innføre eller omsette særskilt farlege gjenstandar som saknar eit lovleg bruksområde og som står fram som eit valdsprodukt, som til dømes:

12. blankvåpen.

LOP foreslår å tillate erverv av blankvåpen, som eksempelvis sverd, bajonett til historiske våpen o.l. Dette er våpen av historisk interesse og et forbud vil ramme lovlydige borgere, uten å forhindre kriminelle. LOP ser at det vil definisjonsmessig være vanskelig å si hva som er et blankvåpen og hva som er f.eks. en matchete. Det faller utenfor LOP sin ekspertise å formulere en slik definisjon.

§ 4-1 Halvautomatiske rifler til jakt

2. ikkje er tilverka med skjefte eller annan innretning som heilt eller delvis dekker oversida av pipa

LOP foreslår å fjerne dette punktet. Vi ser ingen problem med at halvautomatiske jaktrifler har overtre på pipa.

§ 5-1 Erverv og innehav av skytevåpen og våpendelar som skal brukast av andre

Politiet kan gje løyve etter første ledd til erverv av rifler eller hagler med enkeltskot eller manuell omlading, halvautomatiske hagler, pistolar og revolverar.

LOP foreslår at politiet også kan gi løyve også for halvautomatiske rifler i 22lr.

§ 5-2 Erverv og innehav av skytevåpen, våpendelar og ammunisjon for godkjente skyttarforeiningar

Skyttarforeiningar som er tilslutta godkjent skyttarorganisasjon kan erverve og ha inntil 15 komplette skytevåpen med tilhøyrande våpendelar, som kan brukast innafor organisasjonen sine godkjente skyttarprogram

LOP forstår det slik at hver klubb kan erverve inntil 15 klubbvåpen per tilknyttet forbund. Vi foreslår at grensen økes til 30 våpen per forbund.

§ 5-5 Erverv av replikavåpen, luft- og fjørvåpen.

LOP foreslår å endre teksten «Det same gjeld for perkusjonsrevolverar som ladast i tønne» med «Det same gjeld for perkusjonsrevolverar og riflar som ladast i tønne»

§ 6-2 Krav til oppbevaring av ammunisjon for privatpersonar

I same husstand kan det oppbevarast:

3. Inntil 5 kg røyksvakt krut og inntil 10 000 tennhetter

Ammunisjon skal oppbevarast nedlåst i særskilt skap, skuff eller annan låsbar innretning og vere åtskilt frå skytevåpenet

LOP foreslår å øke grensen til inntil 10 kg røyksvakt krutt og inntil 20 000 tennhetter. Mange skyttere har et høyt aktivitetsnivå og skyter ulike kalibre som krever ulike typer krutt og tennhetter. Røyksvakt krutt er ikke eksplosivt og medfører mindre risiko for eksplosjon eller brann, og mindre varmeutvikling ved brann, enn eksempelvis 10 liter bensin og/eller 23kg propan som lovlig kan oppbevares per boenhet. Det påhviler uansett innehaver en aktsomhetsplikt etter § 5 i eksplosjonsforskriften som innebærer at oppbevaring skal skje på en ryddig og forsvarlig måte og at sikkerhetstiltak om nødvendig må iverksettes.

LOP foreslår også at det gis unntak fra krav om nedlåsing av ammunisjon for støpte blykuler. Utstyr for produksjon av blykuler omsettes fritt, og egenproduserte blykuler bør dermed også kunne oppbevares fritt.

§ 8-6 Utfyllande reglar for godkjenning av skyttarorganisasjon

5. er tilknytt ein internasjonal skyttarorganisasjon

6. har minst 10 lokallag

LOP foreslår å fjerne kravet om at et nytt forbund må ha være tilknyttet en internasjonal organisasjon og ha 10 lokallag før det kan startes. Forbund starter vanligvis med 1 lag, for så å vokse i popularitet. 10 lokallag før man kan starte forbund vil i praksis bety at det ikke kan etableres nye forbund. Et krav om at det først må finnes en internasjonal organisasjon vil forhindre at Norge kan utvikle en ny skytesport som deretter kan bli internasjonalt anerkjent. Skiskyting er et eksempel på en ny skytesport utviklet i Norge, som senere fikk internasjonal utbredelse.

§ 8-7 Godkjenning av skyteprogram for godkjente

Politiet kan berre godkjenne skyteprogram som brukar halvautomatiske rifler som er tillatne til jakt, og som brukar våpenmagasin med patronkapasitet på inntil fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistolar. Dette gjeld likevel ikkje for skyttarforbund, som allereie har godkjente skyteprogram for slike skytevåpen eller våpenmagasin.

LOP foreslår å fjerne dette avsnittet, slik at man ikke begrenser utviklingen av nye skyteprogram, og gir eksisterende forbund monopol.

§ 9-7 Krav til dokumentasjon for omsetnad med våpenmagasin

Løyvehavar skal laupande føre oppgåve over alle kjøp, sal, utlån med vidare av lause våpenmagasin med patronkapasitet på meir enn fem for hagler, 10 for rifler og 20 for pistol (våpenmagasinprotokoll).

LOP foreslår at begrensinger for hagle og rifle sidestilles, slik at også denne paragrafen endre til 10 for hagler.

Våpenlova § 43 første ledd skal lyde: Forbodet mot å ha halvautomatiske rifler etter § 5 andre ledd nr. 3 trer i kraft eitt år etter ikraftsetjinga av denne lova.

LOP foreslår at allerede ervervede våpen kan beholdes, subsidiært at fristen for avhending settes til 3 år fra ikraftsettelse. Ved krav om avhending skal det utbetales erstatning tilsvarende verdivurdering foretatt av børsemaker.

 

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på www.regjeringen.no.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.